දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

Department of Buddhist Affairs

සැමට දළදා සමිදු පිහිටයි

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
M . I. S.
Management Information System

latest events

latest news

Assisting religious places in distress in the face of covid-19
Assisting religious places in distress in the face of covid-19

Covid-19 Symbolic distribution of aid parcels to temples and places of worship that do not have access facilities due to the epidemic situation took place on 2021.6.3 at Temple Trees under the patronage of the Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa.

 The project was launched on the instructions of the Hon. Prime Minister in his capacity as the Minister of Buddha Sasana Religious and Cultural Affairs.


 Through this program, dry food parcels will be distributed to all religious places including temples, Silmatha monasteries and other places of worship with the assistance of the CWE.
 Under this, the distribution of aid parcels representing all religions took place symbolically today.  Accordingly, Ven.  Parcels were distributed to Rev. Somasundara.

 The Royal Panditha Venerable Agraharare Kassapa Nayaka Thero and the Chief Incumbent of the Hunupitiya Gangarama Vihara Dr. Kirinde Assaji Thero were also present on the occasion.  Minister Bandula Gunawardena, Secretary to the Prime Minister Gamini Senarath, Secretary to the Ministry of Buddha Sasana Religious and Cultural Affairs Prof. Deshabandu Kapila Gunawardena, Commissioner General of Buddhist Affairs Sunanda Kariyapperuma and a number of government officials were present at the occasion.

2021 Dhamma Teacher Certificate Examination also postponed.
2021 Dhamma Teacher Certificate Examination also postponed.

It has been decided not to hold the Dhamma Teacher Certificate Examination which was scheduled to be held on 19.06.2021 due to the Corvid 19 epidemic situation that has arisen in the country.

A special news Conference on the upcoming Vesak festival
A special news Conference on the upcoming Vesak festival

A special press conference on 2021.05.21 regarding the forthcoming Vesak Festival was held at the Department of Government Information.

It was further stated that in view of the current epidemic of covid 19 diseases, Dana Sheela meditation on the full moon day of Vesak should be performed at home and all the people of the world should be wished with good health.

The Hon. Registrar of the All Ceylon Sasanarakshaka Board Ven. Gonaduwe Gunananda Nayaka Thero, Secretary to the Ministry of Buddhasasana Religious and Cultural Affairs Prof. Deshabandu Kapila Gunawardena and Commissioner General of Buddhist Affairs Sunanda Kariyapperuma were present at this special press conference.

 

explore our staff details

Our staff details

Mr.Sunanda Kariyapperuma
Commissioner General Of Buddhist Affairs
Mrs.H.N.Kumari
Commissioner Of Dhamma School
Mr. K. D. S. K. Kuruppu
Commissioner of Vihara and Dewalagam
Mr. G. Chandrasena
Chief Internal Auditor
Mrs.Gokarella
Chief Accountant
Mrs.K.A.D.J.Wijewardhana
Assistant Commissioner (Admin)
Mrs. P.S.W.Hevage
Legal Officer
Mr. J.D.S.N.Jayakodi
Commissioner of Development
Mr. M.T.A.U.Munaweera
Assistant Commissioner (Ratnapura)